O PSYCHOTERAPII

Metódy kognitívno-behaviorálnej terapie (KBT), sú charakterizované nasledovne:

1. KBT je krátka, časovo limitovaná: KBT zvyčajne trvá niekoľko mesiacov. Počet sedení je od jedného po dvadsať, len výnimočne viac. Dĺžka sedení je 50 alebo 90 minút. Frekvencia je spočiatku 1x týždenne, neskôr 2x za mesiac.

2. KBT je štruktúrovaná, terapeut je aktívny: Terapia má pevnú štruktúru a jasný vopred dohodnutý program. Je zameraná na zvládnutie konkrétnych problémov a vopred dohodnutých cieľov.

3. Vzťah medzi terapeutom a klientom v KBT je vzťahom otvorenej a aktívnej vzájomnej spolupráce: Terapeut klienta informuje, vysvetľuje mu zmysel každého terapeutického postupu. Od klienta očakáva poskytnutie pravdivých informácii, ochotu plniť domáce zadania a aktívne pristupovať k riešeniu svojho problému.

4. KBT vychádza z teórie učenia a teórie kognitívnej psychológie: Použitie každého terapeutického postupu je vždy podložené teoreticky. Vychádza z podrobnej analýzy problémov a potrieb každého klienta.

5. KBT sa zameriava na prítomnosť: Najviac času v terapii sa venuje riešeniu súčasných problémov a zvládnutie faktorov, ktoré problémy naďalej udržiavajú.

6. KBT sa zameriava na konkrétne, jasne definované problémy: V terapii sa usilujeme o jasnú definíciu problému v pojmoch pozorovateľného správania, konkrétnych myšlienok, názorov a presvedčení klienta.

7. KBT si stanovuje konkrétne, funkčné ciele: Cieľ terapie je výsledkom dohody medzi terapeutom a klientom. Je jasný, zrozumiteľný, je možné odmerať jeho dosiahnutie.

8. KBT sa zameriava na konkrétne zmeny v živote: Za dôležité sa považuje to, že pacient mení svoje správane medzi sedeniami vo svojom prirodzenom prostredí.

9. KBT je vedecká: Terapia začína pozorovaním a zaznamenávaním konkrétnych faktov súvisiacich so skúmaným problémom. Zisťujeme frekvenciu, dobu trvania, intenzitu. Na základe zistených faktom vytvárame hypotézy, ktoré ďalej v priebehu terapie empiricky overujeme.

10. Konečným cieľom KBT je dosiahnutie sebestačnosti klienta: V terapii klient získava poznatky o svojom probléme. Pravidelným precvičovaním získava nové schopnosti. Vďaka dosiahnutým úspechom sa zvyšuje jeho sebahodnotenie a sebadôvera. Postupne dokáže svoje vlastné problémy zvládať aj sám.