Mgr. Terézia Lukšicová

Psychológ

Štúdium jednoodborovej psychológie som absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Po skončení štúdia som sa odborne venovala najmä detskej psychologickej diagnostike (so zameraním na vývinové poruchy, hlavne poruchu autistického spektra), skúsenosti som zbierala aj na poli psychoterapie, kde som sa venovala adolescentom a dospelej klientele.

Svoje profesijné schopnosti sa snažím kontinuálne rozvíjať, zúčastňujem sa rôznych školení, konferencii atď. Som absolventkou výcviku v kompletnej krízovej intervencii, vyštudovala som aplikovanú behaviorálnu analýzu na Masarykovej Univerzite v Brne. Aktuálne som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Kognitívne behaviorálnej terapii - KBT (Mezinárodní institut KBT Odyssea). Pracujem pod odbornou supervíziou.

V priebehu terapie sa vždy snažím priblížiť klientovi v jeho jedinečnosti, vytvoriť bezpečný priestor plný porozumenia, ktorý umožňuje pozitívnu zmenu a rast.

V rámci KBT prístupu sa venujem hlavne dospelej klientele a adolescentom, a to najmä v nasledujúcich oblastiach.

  • Úzkostné poruchy (panické poruchy, fóbie, generalizovaná úzkostná porucha, OCD a ďalšie)
  • Náročné životné situácie
  • Smútok
  • Rozvoj sociálnych schopností
  • Sebapoznanie

Poskytujem aj poradenstvo pre rodičov detí, ktorí majú otázky ohľadom vývinu ich detí, majú podozrenie/potvrdenú vývinovú poruchu, prípadne potrebujú konzultovať ich životnú situáciu.

Nové termíny poskytujem od 1. októbra 2023. Ak máte záujem o dohodnutie termínu konzultácie, alebo máte iné otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom na terezia.luksicova@PSYCHOLOGICKEsluzby.sk, telefonicky +421 952 008 958 alebo prostredníctvom formulára: