Spolupracujeme

Vďaka dlhodobému záujmu našich klientov sme sa rozhodli spolupracovať so samostatne pôsobiacimi odborníkmi, ktorí poskytujú psychoterapiu, psychologické konzultácie a služby špeciálnej pedagogiky pre dospelých, deti a rodiny.


Mgr. Paulína Baranová

mail: info@spokojnadusa.sk

mobil: +421 951 474 692

www.spokojnadusa.sk 


Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte UCM v Trnave. Od roku 2017-2021 som pracovala na Referáte poradensko-psychologických služieb, kam prichádzajú klienti v rodinných aj osobných krízach za účelom poradenstva a terapie. V súčasnosti pracujem vo vlastnej praxi v Trnave a v spolupráci v Bratislave.

Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii (2015-2020), momentálne pracujem pod supervíziou. Absolvovala som kurz Psychoterapeutická práca s traumou.

Pracujem s deťmi od 12 rokov a dospelými klientmi, venujem sa témam:

 • osobnostný rozvoj
 • úzkosť, stres, preťaženie
 • smútok, depresia
 • spracovanie straty a iných náročných situácií
 • vzťah k sebe
 • porozumenie sebe, okoliu
 • životné a osobné krízy
 • porozumenie vzťahu, konfliktu


PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte TU v Trnave. Od roku 2013 pracujem ako klinický psychológ s onkologickými pacientmi.

Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii (2015-2020), momentálne pracujem pod supervíziou. Absolvovala som kurz Psychoterapeutická práca s traumou.

Pracujem s dospelými klientmi. Obrátiť sa na mňa môžete v týchto oblastiach:

 • osobnostný rozvoj,
 • náročné životné situácie,
 • úzkosť, depresia, iné emočné problémy,
 • stres, pocity preťaženia, vyčerpania,
 • vyrovnávanie sa s onkologickým (alebo iným) ochorením,
 • vyrovnávanie sa s ochorením alebo stratou blízkej osoby


Mgr. Alexandra Totková

mail: alexandra.totkova@gmail.com

mobil: +421 0902 999 017


Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2014 pracujem na CZŠ Narnia ako školská psychologička.

Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii (2015-2020), pracujem pod supervíziou. Som frekventantkou výcviku Rodina a vzťahová väzba.

Pracujem s dospelými a deťmi školského veku a venujem sa týmto oblastiam:

 • vlastný osobnostný rast a rozvoj
 • zvládanie náročných životných situácií (vzťahové problémy, zmeny, straty)
 • zvládanie záťaže - stres, únava a vyčerpanie
 • emocionálne ťažkosti, depresívne prežívanie, úzkosť
 • hľadanie zmysluplnosti v živote
 • poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy
 • poradenstvo pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • individuálna práca s dieťaťom - podpora pri zvládaní vývinových a emočných problémov

Mgr. Ľubica Vyhnánková

mail: vyhnankovalubica@gmail.com

mobil: +421 905 112 754


Vyštudovala som sociálnu pedagogiku, ktorú využívam v práci s mladými a dospelými, v osobnostnom a výchovnom poradenstve a predmanželskej príprave. Neskôr som absolvovala výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii vedený Spoločnosťou pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA).

Verím, že k životnej zmene a napredovaniu má každý z nás potenciál sám v sebe. Potrebné je "dívať sa, porozumieť, rozhodnúť sa a konať".

Venujem sa práci s dospelými a mladými dospievajúcimi (cca od 16 rokov), ktorí hľadajú poradenstvo v náročnej životnej alebo vzťahovej situácii, chcú sa osobnostne rozvíjať alebo hľadajú pomoc s emocionálnymi a inými osobnými ťažkosťami.

Témy, ktorým sa venujem:

 • poznávanie seba samého, osobnostný rozvoj, práca na vlastnej identite a hodnote
 • emocionálne problémy, depresia, úzkosť
 • únava, vyhorenie
 • stres, vnímanie vysokej záťaže a nárokov
 • vzťahové problémy napr. v rodine aj na pracovisku
 • vyrovnávanie sa so zmenenou životnou situáciou a stratou
 • výchovné poradenstvo
 • párové poradenstvo