Spolupracujeme

Vďaka dlhodobému záujmu našich klientov sme sa rozhodli spolupracovať so samostatne pôsobiacimi odborníkmi, ktorí poskytujú psychoterapiu, psychologické konzultácie a služby špeciálnej pedagogiky pre dospelých, deti a rodiny.


Mgr. Jana Holienková, PhD.

Mail: holienkova.jana@gmail.com

Mobil: +421 908 174 812

Som absolventka jednoodborového štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2005-2010), kde som úspešne ukončila aj doktorandské štúdium a získala titul PhD. (2010-2013). Na univerzitnej pôde som pôsobila takmer 13 rokov (2010-2023), kde som sa, okrem vzdelávania a výskumu v oblasti sociálnej psychológie, venovala aj psychologickému poradenstvu študentom a zamestnancom UCM (2017-2023) v rôznych životných situáciách, zahrňujúc osobnú, študijnú i pracovnú oblasť.

Od roku 2017 som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii, aktuálne v supervíznej časti vzdelávania. Odbornú prax získavam v Ambulancii klinickej psychológie Psyche Educa (2021 - súčasnosť), kde sa venujem najmä poradenským a konzultačným službám v rôznych oblastiach podpory a rozvoja duševného zdravia dospelých klientov a adolescentov. Od roku 2023 pracujem aj v súkromnej praxi.

V práci s klientmi využívam metódu existenciálnej analýzy, ktorá kladie dôraz na slobodné, autentické a zodpovedné zachádzanie človeka so sebou samým, druhými i svetom okolo nás. Na terapiu nahliadam ako na priestor rozvíjania individuálneho potenciálu každého človeka vo svojej jedinečnosti a bohatosti. Verím, že krízy v živote človeka môžu byť šancou na jeho osobnostný rast a rozvoj. A práve terapiu vnímam ako bezpečné miesto na realizáciu tohto jedinečného ľudského potenciálu.

Pracujem individuálne s dospelými klientmi a adolescentmi s rôznymi druhmi problémov. Obrátiť sa na mňa môžete s týmito témami:

 • zvládanie náročných životných situácií
 • depresívne a úzkostné prežívanie
 • smútok, strata
 • stres, vyčerpanie
 • sebapoznanie, hľadanie zmysluplnosti v živote

RNDr. Et Mgr. Ján Pišta

mail: jp@janpista.sk 

mobil: +421 907 832 462

Vyštudoval som psychológiu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Počas štúdia som absolvoval akreditovaný výcvik v koučingu Kouč 104 vedený spoločnosťou PowerCoaching (2016).

Od roku 2017 som frekventantom psychoterapeutického výcviku v Existenciálnej analýze a logoterapii vedeného Spoločnosťou pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA).

V roku 2019 som absolvoval kurz Výklad snov v individuálnej a skupinovej terapii. V rokoch 2020 a 2022 som absolvoval školenie v relaxačnej metóde Autogénny tréning. V rokoch 2020 až 2022 som pracoval najskôr ako konzultant a neskôr ako supervízor v Linke psychologickej podpory "SenSkype" vytvorenej v čase koronakrízy ako podpory pre seniorov a pracovníkov sociálnych služieb pracujúcich so seniormi.

V súčasnosti pracujem pod supervíziou hlavne s dospelými klientmi a manželskými, alebo partnerskými pármi v týchto v oblastiach:

 • riešenie vzťahových problémov v rodine, na pracovisku a v partnerskom vzťahu
 • osobnostný rozvoj, ukotvenie v živote a hľadanie svojho miesta vo svete
 • osobnostné, alebo životné krízy
 • úzkosť, neistota, strach
 • preťaženie, vyhorenie, nechuť do života, depresia, smútok a vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby, alebo niečoho, čo bolo dôležité

Mgr. Petra Šteinecker

mail: steinecker.petra@gmail.com 
mobil: +421 908 771 066

 

 • liečebná pedagogička
 • frekventantka dlhodobého psychoterapeutického výcviku v metóde KIP (katatýmne imaginatívna psychoterapia)

Štúdium liečebnej pedagogiky som ukončila v roku 2015 na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia som pracovala ako dobrovoľníčka v Asociácii náhradných rodín, následne som absolvovala vzdelávanie zamerané na diagnostiku FASD - porúch fetálneho alkoholového spektra. Spoluzakladala som Fascinujúce deti, o.z., kde sme sa venovali najmä práci s náhradnými rodinami, neskôr aj rôznym špecifikám vo vývine detí v biologických rodinách (poruchy senzorickej integrácie, oslabené sluchové spracovávanie, oneskorený/narušený vývin CNS). Počas mojej liečebno-pedagogickej praxe som sa zároveň stala frekventantkou psychoterapeutického výcviku KIP. Aktuálne vykonávam psychoterapiu pod supervíziou. Mojim cieľom je v klientovi poznať jeho jedinečnosť a zameriavať sa na konkrétne zdroje zvládania. Zároveň ponúknuť bezpečný priestor na otváranie a postupné spracovávanie náročných životných tém. Vo svojej práci využívam okrem psychoterapeutických prostriedkov aj prvky expresívnych terapií (najmä arteterapia u dospelých, terapia hrou u detí).


Mgr. Jana Ferencová

mail: edufeja@edufeja.sk

mobil: +421 905 794 162

Vyštudovala som pedagogiku na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre a špeciálnu pedagogiku so zameraním na vývinové poruchy učenia a správania na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

V súčasnosti pracujem ako školský špeciálny pedagóg
na základnej škole a odbornú pomoc a podporu ponúkam aj vo vlastnej súkromnej praxi EDUFEJA.

Som absolventkou nasledovných kurzov a tréningov v oblasti edukácie a špeciálnopedagogickej intervencie:

 • Tréning sluchovej pozornosti AIT/FST
 • Program na rozvoj pracovného tempa Ropratem
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina
 • INPP školský intervenčný program
 • Základný kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie

S pochopením a vierou, že všetci sme schopní sa učiť a niečo viac ako málo sa aj naučiť, poskytujem pomoc a podporu v týchto oblastiach:

 • poradenstvo v oblasti vzdelávania
 • špeciálnopedagogické intervencie pre deti s vývinovými poruchami učenia a správania (tréning sluchovej pozornosti AIT/FST, tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina a iné aktivity zamerané na rozvoj špecifických a čiastkových funkcií)
 • individuálne logopedické intervencie tzv. ILI
 • doučovanie
 • príprava na prijímacie skúšky pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Nasledujem myšlienku amerického karikaturistu Georga Evansa: "Every student can learn, just not on the same day, or the same way."