Spolupracujeme

Vďaka dlhodobému záujmu našich klientov sme sa rozhodli spolupracovať so samostatne pôsobiacimi odborníkmi, ktorí poskytujú psychoterapiu, psychologické konzultácie a služby špeciálnej pedagogiky pre dospelých, deti a rodiny.


PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD.

Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte TU v Trnave. Od roku 2013 pracujem ako klinický psychológ s onkologickými pacientmi.

Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii (2015-2020), momentálne pracujem pod supervíziou. Absolvovala som kurz Psychoterapeutická práca s traumou.

Pracujem s dospelými klientmi. Obrátiť sa na mňa môžete v týchto oblastiach:

 • osobnostný rozvoj,
 • náročné životné situácie,
 • úzkosť, depresia, iné emočné problémy,
 • stres, pocity preťaženia, vyčerpania,
 • vyrovnávanie sa s onkologickým (alebo iným) ochorením,
 • vyrovnávanie sa s ochorením alebo stratou blízkej osoby


RNDr. Et Mgr. Ján Pišta

mail: jan.pista@gmail.com 

mobil: +421 907 832 462

Vyštudoval som psychológiu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Počas štúdia som absolvoval akreditovaný výcvik v koučingu Kouč 104 vedený spoločnosťou PowerCoaching (2016).

V rokoch 2017 až 2022 som absolvoval psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii vedený Spoločnosťou pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA).

V roku 2019 som absolvoval kurz Výklad snov v individuálnej a skupinovej terapii. V rokoch 2020 a 2022 som absolvoval školenie v relaxačnej metóde Autogénny tréning. V rokoch 2020 až 2022 som pracoval najskôr ako konzultant a neskôr ako supervízor v Linke psychologickej podpory "SenSkype" vytvorenej v čase koronakrízy ako podpory pre seniorov a pracovníkov sociálnych služieb pracujúcich so seniormi.

V súčasnosti pracujem pod supervíziou hlavne s dospelými klientmi a manželskými, alebo partnerskými pármi v týchto v oblastiach:

 • riešenie vzťahových problémov v rodine, na pracovisku a v partnerskom vzťahu
 • osobnostný rozvoj, ukotvenie v živote a hľadanie svojho miesta vo svete
 • osobnostné, alebo životné krízy
 • úzkosť, neistota, strach
 • preťaženie, vyhorenie, nechuť do života, depresia, smútok a vyrovnávanie sa so stratou blízkej osoby, alebo niečoho, čo bolo dôležité

Mgr. Alexandra Totková

mail: alexandra.totkova@gmail.com

mobil: +421 0902 999 017


Vyštudovala som psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2014 pracujem na CZŠ Narnia ako školská psychologička.

Absolvovala som psychoterapeutický výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii (2015-2020), pracujem pod supervíziou. Som frekventantkou výcviku Rodina a vzťahová väzba.

Pracujem s dospelými a deťmi školského veku a venujem sa týmto oblastiam:

 • vlastný osobnostný rast a rozvoj
 • zvládanie náročných životných situácií (vzťahové problémy, zmeny, straty)
 • zvládanie záťaže - stres, únava a vyčerpanie
 • emocionálne ťažkosti, depresívne prežívanie, úzkosť
 • hľadanie zmysluplnosti v živote
 • poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy
 • poradenstvo pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • individuálna práca s dieťaťom - podpora pri zvládaní vývinových a emočných problémov

Mgr. Ľubica Vyhnánková

mail: vyhnankovalubica@gmail.com

mobil: +421 905 112 754


Vyštudovala som sociálnu pedagogiku, ktorú využívam v práci s mladými a dospelými, v osobnostnom a výchovnom poradenstve a predmanželskej príprave. Neskôr som absolvovala výcvik v Existenciálnej analýze a logoterapii vedený Spoločnosťou pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA).

Verím, že k životnej zmene a napredovaniu má každý z nás potenciál sám v sebe. Potrebné je "dívať sa, porozumieť, rozhodnúť sa a konať".

Venujem sa práci s dospelými a mladými dospievajúcimi (cca od 16 rokov), ktorí hľadajú poradenstvo v náročnej životnej alebo vzťahovej situácii, chcú sa osobnostne rozvíjať alebo hľadajú pomoc s emocionálnymi a inými osobnými ťažkosťami.

Témy, ktorým sa venujem:

 • poznávanie seba samého, osobnostný rozvoj, práca na vlastnej identite a hodnote
 • emocionálne problémy, depresia, úzkosť
 • únava, vyhorenie
 • stres, vnímanie vysokej záťaže a nárokov
 • vzťahové problémy napr. v rodine aj na pracovisku
 • vyrovnávanie sa so zmenenou životnou situáciou a stratou
 • výchovné poradenstvo
 • párové poradenstvo

Mgr. Jana Ferencová

mail: edufeja@edufeja.sk

mobil: +421 905 794 162

Vyštudovala som pedagogiku na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre a špeciálnu pedagogiku so zameraním na vývinové poruchy učenia a správania na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

V súčasnosti pracujem ako školský špeciálny pedagóg
na základnej škole a odbornú pomoc a podporu ponúkam aj vo vlastnej súkromnej praxi EDUFEJA.

Som absolventkou nasledovných kurzov a tréningov v oblasti edukácie a špeciálnopedagogickej intervencie:

 • Tréning sluchovej pozornosti AIT/FST
 • Program na rozvoj pracovného tempa Ropratem
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina
 • INPP školský intervenčný program
 • Základný kurz Hejného vyučovacej metódy zameraný na domáce vzdelávanie

S pochopením a vierou, že všetci sme schopní sa učiť a niečo viac ako málo sa aj naučiť, poskytujem pomoc a podporu v týchto oblastiach:

 • poradenstvo v oblasti vzdelávania
 • špeciálnopedagogické intervencie pre deti s vývinovými poruchami učenia a správania (tréning sluchovej pozornosti AIT/FST, tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina a iné aktivity zamerané na rozvoj špecifických a čiastkových funkcií)
 • individuálne logopedické intervencie tzv. ILI
 • doučovanie
 • príprava na prijímacie skúšky pre žiakov 2. stupňa ZŠ

Nasledujem myšlienku amerického karikaturistu Georga Evansa: "Every student can learn, just not on the same day, or the same way."